• Gwarancja

Gwarancja

 1. Producent udziela na wyprodukowane przez siebie meble 24 miesięcznej gwarancji jakości za wady fizyczne ,   liczonej od dnia dostarczenia towaru  klientowi . 

 

 1. Klient może wykonywać przysługujące mu uprawnienia z gwarancji niezależnie od przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi.

 

 1. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych mebli powstałych po dniu ich dostarczenia klientowi.  W tym celu,  oraz w celu zachowana ewentualnych roszczeń o naprawę uszkodzeń powstałych w trakcie transportu mebla,  klient    powinien  w chwili dostarczenia mu zakupionego  mebla  obejrzeć  go ,  i w przypadku stwierdzenia istnienia takiego uszkodzenia  zgłosić to kurierowi  i  wpisać takie uszkodzenie  na dowodzie  wydania mebla, oraz   niezwłocznie zawiadomić  o takim fakcie producenta  w sposób przewidziany w pkt. 7.

 

 1. W przypadku odbioru mebli osobiście przez klienta w siedzibie Producenta, obowiązek sprawdzenia stanu technicznego mebla zachodzi w chwili wydania go klientowi.

 

       5 . Producent zastrzega sobie prawo odmowy uznania reklamacji w przypadku, gdy uszkodzenie fizyczne mebla było                łatwo zauważalne, a klient nie zgłosił tego na zasadach opisanych w pkt.2 i 3.

 

 1. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych brakiem przestrzegania przez Klienta  instrukcji obsługi  ,  w tym  spowodowanych przez "obce produkty", jak np. odkurzacz parowy, nie zalecane przez producenta środki do pielęgnacji i impregnacji , paski na rzepy , cukier, kwas, substancje zawierające wybielacze lub rozpuszczalniki a także uszkodzeń powstałych na skutek  przebarwienia od dżinsów lub   innych  nietrwałych  tekstyliów .

 

 1. Zgłoszenie reklamacji powinno zostać dokonane :

- pisemnie na adres : Iwaniccy spółka z o.o spółka komandytowa 66-620 Gubin  ul. Kresowa   257d , lub

- mailem   na adres e-mail: sklep@aziwaniccy.com    lub

-  telefonicznie pod nr 68 454 23 63

 

 1. Do zgłoszenia reklamacji wymagane jest podanie telefonicznego numeru kontaktowego  oraz przedłożenie kopii  dowodu zakupu Towaru,  a przy zgłoszeniu reklamacji telefonicznie,  podania jego numeru  i daty wystawienia.

 

 1. W terminie 14 dni od daty otrzymania przez Producenta reklamacji , serwis  techniczny Producenta  ,  po wcześniejszym telefonicznym   uzgodnieniu z Klientem,  dokona oceny  zasadności gwarancji  na miejscu  u Klienta. W tym celu Klient zobowiązany jest udostępnić  reklamowany mebel w miejscu i czasie ustalonym  z nim w trakcie kontaktu  telefonicznego pod jego numerem telefonicznym  podanym przy składaniu reklamacji.     W przypadku braku udostępnienia reklamowanego mebla przez klienta na powyższych zasadach, koszty kolejnej  wizyty  serwisu Producenta pokrywa Klient. 

 

 1. Jeżeli zajdzie konieczność dostarczenia reklamowanego mebla do siedziby Producenta, dostawa taka odbywa się na jego koszt.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wymiany reklamowanego mebla na inny, w danej chwili dostępny w e-sklepie, o podobnych lub lepszych parametrach. Wymiana mebla może nastąpić jedynie w przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany reklamowanego mebla  na nowy.

 

     12.W przypadku wymiany mebla na nowy gwarancja biegnie na nowo.

 1. W przypadku niemożliwości dokonania naprawy lub odpowiednio wymiany mebla na nowy, wolny od wad, Klientowi przysługuje prawo zwrotu mebla ze zwrotem zapłaconej ceny. Koszty zwrotu mebla ponosi  Producent.

 

 • Sklep zamknięty

Przepraszamy, trwają prace administracyjne!